Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Biogas gör stor nytta

21 december 2011 beslutade Kommunfullmäktige i Malmö om obligatorisk utsortering av matavfall i Malmö. Den 20 februari tog kommunfullmäktige i Burlöv ett liknande beslut. Målet var att 40 procent av matavfallet ska sorteras ut innan 2015 års slut. Beslutet omfattar alla fastigheter Burlövs kommun och Malmö stad och gäller för både hushåll och verksamheter.

Miljövinster för alla
Biogas är ett klimatsmart och användbart energislag som bland annat kan användas för att driva bussar och bilar utan att öka halterna av växthusgaser. Biogasen är närproducerad och i processen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel och återför näringsämnen till åkermarken. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.

Bakgrund
2003 tog riksdagen i Sverige ett beslut att 35 procent av allt matavfall i Sverige skulle återvinnas biologiskt senast 2010. Det var sedan kommunernas ansvar att utföra detta. 2007 startade Malmö ett pilotprojekt för att uppnå det nationella målet. Sedan 2007 har kommunala verksamheter kunnat sortera ut sitt matavfall. 2008 fick flerfamiljsfastigheter samma möjligheter och 2009 genomfördes ett pilotprojekt för villor i Husie och Oxie. Allt på frivillig basis. I slutet på 2010 sorterades bara 6 procent av matavfallet ut – långt under målet.

Vid jämförelse med andra kommuner visade det sig att bara de som hade obligatorisk utsortering av matavfall som nådde upp och över målet på 35 procent. Kommunernas politiker efterfrågade ett effektivare sätt att uppnå det nationella målet och VA SYD förslog en ny renhållningsordning med tillägget att utsortering av matavfall är obligatoriskt.

I dagsläget går matavfallet som inte sorteras ut till förbränning där det blir energi i form av fjärrvärme och elektricitet. Genom att sortera matavfallet från restavfallet kan det rötas. Då får man ut både energin och näringsämnena från matavfallet samtidigt. Energin utvinns som biogas och kan användas som alternativ till fossila bränslen för fordon som stadsbussar och sopbilar. Restprodukten efter behandlingen är biogödsel som används istället för konstgödsel för att få tillbaka näringsämnena och mineralerna i maten till lokal åkermark.

Läsvärt
För dig som vill fördjupa dig ytterligare inom matavfall och biogas.

Avfall Sveriges, biologisk återvinning
Information om Biologisk behandling av matavfall från Avfall Sverige. Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.
 
Biogasportalen
Information om biogas; om biogasproduktion och användning, om miljö- och samhällsnyttor och mycket mer.
 
Boverket
Boverkets sida om Delmål 15: God bebyggd miljö.
 
Miljömålsportalen
Miljömålrådets webbplats om de nationella miljömålen.
 
Energigas Sverige
Oberoende intresseförening som arbetar för bland annat biogasutveckling.
 
Sysav
Sysav svarar för den regionala avfallshanteringen och återvinningen i södra Skåne. Information om matavfall, vidare mot biogas och biogödsel.